بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

هم‌اکنون 541 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری صراط استان مرکزی برگزار شد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر متوسل: زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ارزش ﻫﺎ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.ارزش ﻫﺎ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤود ﻣﺘﻮﺳﻞ آرانی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ
ﻣﻬﺪوی صراط، اﻓﺰود: ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺎذب و اﺛﺮﺑﺨﺶ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰاراﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. وي اداﻣﻪ داد: اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻗﯿﺎم، ﻇﻬﻮر و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي(ﻋﺞ) ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻬﺪوي در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﺪا از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 400 روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در رشته تخصصی مهدویت آموزش دیده و آﻣﺎدﮔﯽ همکاری دارﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺘﻮﺳﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻨﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﮋه ای اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه بود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻨﺮ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮاي اﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺟﺸﻨﻮاره فرهنگی ﻫﻨﺮي صراط اﻣﺴﺎل در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﻣﺮﮐﺰي با موضوعات شعر، ادبیات، فضای مجازی و هنر و رسانه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺘﻮﺳﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻓﺰاﯾﯽ، ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺰاﯾﯽ و اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز زﺑﺎن ﻫﻨﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
در ادامه دکتر مشایخی مدیر ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﮔﻔﺖ: ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻬﺪوي ﺻﺮاط در ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﻣﻮشن ﮔﺮافی، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ از آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در سراسر ﮐﺸﻮر اعلام ﺷﺪ و در مجموع 162 اﺛﺮ از 16 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﯿﺪ.ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: از ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره 68 ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و 94 اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺑﻮد و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 56 اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
وي اداﻣﻪ داد: آﺛﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﯿﺎت داوران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 16اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
مشایخی گفت: ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره 35 اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﻟﻬﻪ ﻣﻮﺳﻮي از ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮي از ﻗﻢ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﺸﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣوشن ﮔﺮافی ﻫﻢ اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪي از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي اول ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ﭘﺎك ﻧﮋاد از ﺗﻬﺮان، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻫﺮ 2 ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.در ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺪ و ﻫﺎدي ﻫﻨﺮ دوﺳﺖ از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﺳﭙﯿﺪه ﻣﺮﺟﺎن از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﻤﺘﯽ از ﺗﻬﺮان، ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌﯽ از ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﯿﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري ﻋﻨﻮان ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰي ﺑﻬﺮوز از ﻗﻢ، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻌﯿﺪي و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎدﯾﺎن دﻫﮑﺮدي ﻫﺮ2 ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آخرین ویرایش
در 1397/12/18 14:08

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
021-88998600
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش خیابان قدس و ایتالیا، پلاک 98
پیامک
30001366