این برگه برای دریافت آثار شرکت کنندگان در پویش جشن پانزدهم طراحی شده است>

1

لطفاً عنوان کامل، موضوع و مخاطب هدف طرح را مشخص کنید. چنانچه طرح برای مخاطبان خاصی پیشنهاد می‌شود، به طور مشخص به آن اشاره نمایید.
شخصیت حقیقی ارسال‌کننده این کاربرگ به منزله مالک ایده و مجری اصلی طرح شناخته می‌شود. همچنین، باید نام همکاران طرح با درج نقش و سهم مشارکت ذکر شود. ذکر مشخصات دقیق همکاران، به عنوان امتیاز مثبت در بررسی طرح لحاظ می‌گردد.
نوع اثر
نام و نام خانوادگی شرکت کننده
استان محل سکونت
شماره تلفن همراه
محل پیوست اثر - حداکثر حجم 10 مگابایت
توضیحات
نتیجه رسیدگی در صفحه شخصی شما ثبت می‌شود.